ULL

Byte av Studentportalens testsamlings-funktion

Information in english

Studentportalens funktion för automaträttade tester (Testsamling) kommer under hösten att bytas ut. Det innebär att befintliga testsamlingar med test, resultat och frågebanker kommer att tas bort och ersättas av en ny testsamlingsfunktion. Läs mer om den bakomliggande orsaken till beslutet nedan. Test, frågebanker och resultat går att exportera. Test och frågebanker kan därefter importeras i den nya testsamlingen. Se detaljerad beskrivning nedan.

Den nya funktionen finns tillgänglig den 9 december och då stängs även möjligheten att publicera test i den gamla funktionen av. Därefter fasas den gamla funktionen ut helt. Efter den 9 mars kommer test, resultat och frågebanker i den gamla funktionen inte längre att vara tillgängliga.

Tidplan

9 december:

 • Den nya testsamlingsfunktionen (TS2 )finns tillgänglig i Studentportalen.
 • Möjligheten att publicera test i den gamla testsamlingen (TS1) stängs av.

Tidigast 1 februari:

 • Möjligheten för studenter att besvara test i TS1 stängs av.

9 mars:

 • Den gamla testsamlingsfunktionen tas bort. Därefter finns ingen åtkomst till äldre testsamlingar.

Vill du ha hjälp med export och import av ditt material?

Om du har frågor kring export och import av tester, resultat och frågebanker är du varmt välkommen att kontakta vår support (018-471 44 00 eller support@ull.uu.se).

Utöver vår ordinarie öppna verkstad (onsdagar kl 14-16 i den laborativa lärosalen i Blåsenhus) ges fem specialinsatta workshops där du kan få mer hjälp med export och import.

Datum för workshops:

Måndag 2/11 kl. 9.00-11.00
Tisdag 17/11 kl. 13.00-15.00
Tisdag 1/12 kl. 9.00-11.00
Måndag 14/12 kl. 13.00-15.00
Tisdag 12/1 kl. 9.00-11.00


Plats: Mötesrum 2 (14:251), campus Blåsenhus, plan 2. Se karta
Anmälan: Maila din anmälan till info@ull.uu.se senast onsdagen innan workshopen.

Bakgrund till byte av testsamlingsfunktion

Den nuvarande testsamlingsfunktionen i Studentportalen är hämtad från lärplattformen Sakai. Den tekniska integrationen med övriga delar av Studentportalen har över åren visat sig leda till ett flertal problem gällande uppdatering av funktionen, säkerhetsproblem men framförallt driftsproblem. Dessa driftsproblem har orsakat problem för samtliga användare av Studentportalen.

Den gamla testsamlingen bryts därför ut ur Studentportalen och vi ersätter med en nyare version som också hämtas från Sakai. Den tekniska integrationen sker via en standard som heter Learning Tools Interoperability (LTI).

Migrering av befintliga testsamlingar från den gamla till den nya funktionen har tyvärr visat sig vara mycket komplicerad att genomföra och användare får därför exportera sina tester, frågebanker och resultat själva.

Om du har frågor kring bytet av testsamlingsfunktion är du varmt välkommen att kontakta vår support: 018- 471 44 00 eller support@ull.uu.se.

Export av test, resultat och frågebanker

Export och import av test

 1. Öppna testsamlingen.
 2. I rullgardinsmenyn ”Välj åtgärd” väljer du ”Exportera”.
 3. Klicka på knappen ”Exportera”. Då sparas testet som en zip-fil (exportAssessment.zip)
 4. Öppna ”Hämtade filer” och extrahera zip-filen.
 5. Skapa en ny testsamling i den nya testsamlingsfunktionen. Observera att detta inte är möjligt förrän den 21 november.
 6. Klicka på knappen ”Importera” test och välj filen ”exportAssessment”.
 7. Namnet på det importerade testet blir automatiskt detsamma som det exporterade testet.
 8. Klart!

Frågor med bilder och bilagor: I mappen som heter ”attachment” finns ev. bilder och dokument som tillhör frågorna. Dessa kommer inte med vid importen av testet så dessa behöver uppdateras med rätt bild/bilaga.

Export av resultat

 1. Öppna testsamlingen
 2. Vid Publicerade test klicka på siffran i kolumnen ”Inlämnat” eller välj Poäng i rullgardinsmenyn.
 3. Klicka på länken Exportera.
 4. Nu får du resultatet som en excelfil.

Resultat som består av bilagor kommer inte med utan måste laddas ner separat.

Export av frågebanker

För att exportera en frågebank måste man först skapa ett test med en "del" som slumpar alla frågor ur frågebanken. Därefter exporterar man testet, importerar det i den nya testsamlingen och skapar en ny frågebank. När det är klart ska du öppna det importerade testet och kopiera frågorna i testet till den nya frågebanken. Observera att import till den nya funktionen inte är möjligt förrän den 21 november.

 1. Skapa ett nytt test ”Frågebank – yyyy”
 2. Klicka på ”Lägg till del”
 3. Döp delen till namnet på frågebanken.
 4. Vid typ, välj ”Slumpvis dragning från frågebank”
 5. Vid ”Namn på frågebank” väljer du din frågebank.
 6. Vid antal frågor skriver du in antalet frågor i frågebanken. Tips, hur många som finns visas i rullgardinsmenyn vid ”Namn på frågebank (X).”
 7. Spara.
 8. Klicka på ”Test ”så du ser Tillgängliga test.
 9. Nu ser du ditt test. I rullgardinsmenyn ”Välj åtgärd” väljer du ”Exportera”.
 10. Spara zip-filen och extrahera filen.
 11. Skapa en testsamling i den nya testsamlingsfunktionen.
 12. Skapa nytt test genom att importera filen som heter ”exportAssessment”. I mappen som heter attachment finns ev. bilder och dokument som tillhör frågorna.
 13. Skapa en ny frågebank som heter ”Frågebank – yyyy”
 14. Öppna testet genom att välja ”Ändra”
 15. Nu ser du alla frågor. Klicka på länken ”Kopiera till frågebank”.
 16. Välj att markera din nya frågebank – yyyy i listan och klicka på ”Kopiera”.
 17. Bilder och bilagor i frågor följer inte med. För att lägga till dem öppnar du resp. fråga och laddar in dem igen genom att hämta dem från export-mappen ”Attachment” på din dator.
 18. Klart!

 

Replacement of Test folder with assessments in the Student Portal

During the fall the current function Test folder with assessments will be replaced. Existing test folders with tests, results and question pools will be removed and a new function for test folders with assessments will be introduced. Tests, results and question pools can be exported and tests and question pools can be imported in the new function. See detailed description below.

The new function will be available December 9 and the option of publishing tests in the existing function will be removed. After March 9, tests, results and question pools in the old function will no longer be available.

Timetable

December 9:

 • The new function (TF2) is available in the Student Portal.
 • The option of publishing tests in the existing function (TF1) is switched off.

No earlier than Februari 1:

 • The opportunity for students to take tests in TS1 is turned off.

March 9:

 • The existing Test folder is removed and there is no longer access to tests, results and question pools in TF1.

Assistance with export and import of material

If you have questions regarding export and/or import of tassesments, results and question pools please contact our support (018-471 44 00 or support@ull.uu.se).

In addition to our regular open workshops (Wednesdays at 14-16 in the experimental classroom at Blåsenhus) we offer five workshops where you can get more help with exports and imports of material.Bild

Dates

November 2, 9 am. to 11 pm.
November 17, 1 pm. to 3 pm.
December 1, 9 am. to 11 pm.
December 14, 1 pm. to 3 pm.
January 12, 9 am. to 11 am.

 

Background

The current Test folder with assessments in the Student Portal is a part of the learning management system Sakai. Over a longer period of time the technical integration of the function within the Student portal has caused problems regarding update of the function, security issues and most of all problems with unplanned service interruptions. The service interruption has affected all users of the Student Portal.

The new Test folder is a newer version of the current test folder but the integration with the Student Portal is done via LTI (Learning Tools Interoperability). The option of migrating assessments etc from the existing test folder to the new was researched but unfortunately it turned out to be to complicated.

Please contact our helpdesk if you have questions regarding the replacements of test folder: 018- 471 44 00 or support@ull.uu.se.


Export assessments, results and question pools

Export and import assessments

 1. Open the test folder.
 2. Open the menu ”Select option” and choose ”Exportera”.
 3. Click the button ”Export”. The assessment will be saved as a zip file (exportAssessment.zip).
 4. Open ”Downloaded files” and extract the zip file.
 5. Create a new test folder in the new test folder function. Please note that this is not possible until November 21.
 6. Click the button ”Import” assessment and choose the file exportAssessment”.
 7. The name of the imported assessment will be the same as the exported assessment.

Questions containing pictures and attachements: The folder ”attachment” contains pictures and documents attached to the questions. Pictures and documents will not be imported and need to be manually attached to the correct question. 

Export of resultats

 1. Open the test folder.
 2. At Ongoing assessments click the number in the column ”Submitted”  or choose Scores in the Select action menu.
 3. Click the link ”Export”.
 4. The result is available in an excel file.

Attachments in results have to be downloaded separately.

Export of question pools

To export a question pool you have to create an assessment with a ”part” that randomly draws questions from the question pool. Export the assessment, import to the new test folder and create a new question pool. Open the imported assessment and copy the questions to the new question pool. Please note that import to the new test folder is not possible until November 21.

 1. Create a new assessment ”Question pool- yyyy”
 2. Click ”Add part”
 3. Give the part the name of the question pool.
 4. Choose the type ”Random draw from question pool”.
 5. Choose your question pool at ”pool name”.
 6. Set the number of questions to be the exact number of the question pool.
 7. Save.
 8. Click ”Assessments” to se your assessment. Choose ”Exportera” in the ”Choose action” menu.
 9. Save the zip file and extract the file.
 10. Create a new test folder in the new function.
 11. Create a new assessment by importing the file ”exportAssessment”. You will find pictures and documents in the folder called attachment.
 12.  Create a new question pool called ”Question pool- yyyy”.
 13. Open the assessment by choosing ”Ändra”.
 14. All questions are now visible. Click the link ”Copy to Pool”.
 15. Select your new question pool and click ”Copy”.
 16. Pictures and attachments to questions will not follow. Open the question and upload the attachment from the exported folder ”Attachment” on your computer